“Hospitalizacja” – (Ogólnopolskie Badanie Chorobowości Szpitalnej Ogólnej)

Dane dotyczące osób hospitalizowanych gromadzone są dla celów statystycznych w wielu krajach świata. Wykorzystywane są one wraz z innymi rutynowo zbieranymi informacjami do oceny sytuacji zdrowotnej ludności i stanowią istotny element dla planowania działań w zakresie polityki zdrowotnej.

W Polsce informacje o osobach wypisywanych ze szpitali są zbierane w ramach Ogólnopolskiego Badania Chorobowości Szpitalnej Ogólnej z niewielkimi przerwami od połowy lat pięćdziesiątych. Od 1 stycznia 1979 roku badanie to jest prowadzone na podstawie metodyki przygotowywanej i wdrażanej przez Zakład Statystyki Medycznej Państwowego Zakładu Higieny i tam też przetwarza się i opracowuje dane dla kolejnych lat. Należy zaznaczyć, że badanie to prowadzone jest w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej pod tytułem Hospitalizacja.

Wyniki prowadzonych analiz publikowane są w jednym z ważniejszych rozdziałów corocznego raportu “Sytuacja zdrowotna ludności Polski”. Dane gromadzone w badaniu są także niezbędne dla osób zajmujących się zarządzaniem w ochronie zdrowia. Koszty leczenia szpitalnego obejmują bowiem znaczną (ok. 50%) część wydatków przeznaczonych na ochronę zdrowia ludności niezależnie od istniejącego systemu.

Podstawowym źródłem informacji w Badaniu Chorobowości Szpitalnej Ogólnej jest karta statystyczna szpitalna Mz/Szp-11 tworzona i wykorzystywana wewnątrz szpitala. Zawarty w niej zestaw informacji, z wyłączeniem danych personalnych pacjenta, przesyłany jest w systemie informatycznym w zakresie zgodnym z elektronicznym standardem przekazywania danych. Na przestrzeni lat zestaw informacji ulegał pewnym zmianom.

. Do końca 1999 r. przedmiotem badania była losowana systematycznie 10% próba przypadków leczonych w szpitalach, wypisanych żywych lub zmarłych. Operatem losowania były księgi główne szpitala. Przeciętna liczba przetwarzanych rekordów w ogólnopolskim zbiorze rocznym była w granicach 450-500 tys.

Rok 2000 przyniósł zasadnicze zmiany w Ogólnopolskim Badaniu Chorobowości Szpitalnej Ogólnej. Wprowadzanie reformy służby zdrowia wymagało m.in. rozwoju istniejących systemów sprawozdawczych. Badanie stało się badaniem pełnym, tzn. zbierane są informacje o wszystkich hospitalizowanych przypadkach. Zmiana ta spowodowała, że wolumen gromadzonych danych zwiększył się dziesięciokrotnie (5 milionów rekordów), co wymaga wprowadzenia zmian nie tylko organizacyjnych ale i technologicznych.

Optymalnym rozwiązaniem jest internetowy system bezpiecznego przekazywania informacji ze szpitali do specjalistycznej Bazy Danych. W Zakładzie Statystyki Medycznej Państwowego Zakładu Higieny został uruchomiony serwer internetowy do gromadzenia danych z Ogólnopolskiego Badania Chorobowości Szpitalnej Ogólnej. Umożliwi to realizację następujących planowanych celów:

PUBLIKACJE (Z WYKORZYSTANIEM DANYCH Z OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ OGÓLNEJ)

 1. Sawicki F., Wojtyniak B., Chańska M.: “Chorobowość w Polsce w latach 1961-1972 wg płci i wieku”, Zdrowie Pub., 1976, t. 87, nr 7, str. 501-512.
 2. Wojtyniak B., Chańska M.: “Częstość hospitalizacji osób zamieszkałych w miastach i na wsi w Polsce w latach 1961-1972”, Zdrowie Publ., 1976, t. 87, nr 7, str. 514-522.
 3. Chańska M.: “Chorobowość szpitalna w różnych szpitalach według przyczyn, płci i miejsca zamieszkania”, Zdrowie Publ., 1976, t. 87, nr 11, str. 759-868.
 4. Wojtyniak B., Kobryń K., Ratyński A., Strzemieczna E.: “Długość ookresu pobytu w szpitalach wg rozpoznania i niektórych cech demograficznych hospitalizowanych osób”, Zdrowie Publ., 1977, t. 88, nr 11, str. 687-693.
 5. Chańska M., Rzącka D., Worowska-Rogowska J.: “Najczęstsze choroby dzieci leczonych w szpitalach województwa warszawskiego w 1973 r.”, Zdrowie Publ., 1977, t. 88, nr 1, str. 1-8.
 6. Chańska M., Krzyżanowski M., Wojtyniak B.: “Trędy chorobowości szpitalnej oraz przewidywana częstość hospitalizacji mieszkańców Polski w r. 1980”, Zdrowie Publ., 1978, t. 89, nr 12, str. 744-749.
 7. Wojtyniak B., Krzyżanowski M.: “Zastosowanie wybranych metod regresyjnych do prognozowania częstości hospitalizacji w Polsce”, Zdrowie Publ.,1980, t. 91, nr 1, str. 19-24.
 8. Krzyżanowski M., Chańska M.: “Chorobowość szpitalna w Polsce w latach 1979-1983” cz. I, Zdrowie Publ., 1986, t. 97, nr 7, str. 281-288.
 9. Krzyżanowski M., Chańska M.: “ Przewidywane zmiany chorobowości szpitalnej w Polsce do roku 2000” cz. II, Zdrowie Publ.,1986, t. 97, nr 7, str 289-294.
 10. Goryński P., Roszkowska H.: “Urazy i zatrucia u dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1980-1985 w świetle danych o hospitalizacji”
 11. III. Śmiertelność szpitalna dzieci i młodzieży w Polsce z powodu urazów i zatruć. Przeg. Epid. XLIII, 1989, 4, str. 433-437.
 12. Roszkowska H., Goryński P.: “ Urazy i zatrucia u dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1980-1985 w świetle danych o hospitalizacji”
 13. II. Terytorialne zróżnicowanie hospitalizacji dzieci i młodzieży w Polsce z powodu urazów i zatruć. Przeg. Epid. XLIII, 1989, 4, str. 424-432.
 14. Goryński P., Roszkowska H.: “Urazy i zatrucia u dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1980-1985 w świetle danych o hospitalizacji”
 15. I.Hospitalizacja dzieci i młodzieży w Polsce z powodu urazów i zatruć według podstawowych cech demograficznych. Przeg. Epid. XLIII, 1983, 4, str. 415-425.
 16. Chańska M., Wojtyniak B., Goryński P.: “ Stan zdrowia dzieci wiejskich i miejskich”, Rocznik Naukowy, tom VI, 1999, suplement nr 1, str. 211-216.
 17. Goryński P., Roszkowska H., Wojtyniak B., Chańska M., Seroka W., Piekarski T.: “Czasowe i terytorialne zróżnicowanie hospitalizacji wybranych chorób w Polsce w powiązaniu z niektórymi czynnikami środowiska”,
 18. cz. I. Czasowe trędy hospitalizacji z powodu wybranych chorób. Przeg. Epid. XLVII, 1993, 4, str. 475-484.
 19. Wojtyniak B., Roszkowska H., Goryński P., Chańska M., Seroka W., Piekarski T.: “Czasowe i terytorialne zróżnicowanie hospitalizacji wybranych chorób w Polsce w powiązaniu z niektórymi czynnikami środowiska”,
 20. cz. II. Analiza zróżnicowania terytorialnego.Przeg. Epid. XLVII, 1993, 4, str. 485-498.
 21. Chańska M.: “Czy zmiany w częstości hospitalizacji z powodu chorób układu krążenia, urazów i zatruć oraz chorób nowotworowych w Polsce w latach 1979-1993 można uznać za zadowalające?”, Antidotum 11, 1995, IV, str. 49-51.
 22. Chańska M., Seroka W.: “Zmiany częstości hospitalizacji z powodu chorób układu krążenia, urazów i zatruć oraz chorób nowotworowych w Polsce w latach 1979-1993”, Przeg. Epid., 1995, 46, 4, str. 425-434.
 23. Chańska M., Goryński P., Wojtyniak B., Seroka W.: “Ogólnopolskie badanie chorobowości szpitalnej ogólnej”, Zdrowie Publ.,1995, 106, 2, str. 45-50.
 24. Roszkowska H., Wojtyniak B., Goryński P.: “Terytorialne zróżnicowanie hospitalizacji z powodu złamań szyjki kości udowej w latach 1979-1993”, Reumatologia, 1997, T. XXXV, 3, str. 300-310.
 25. Roszkowska H., Goryński P., Wojtyniak B.: “Hospitalizacja z powodu złamań szyjki kości udowej w Polsce w latach 1979-1993”, Reumatologia, 1997, T. XXXV, 2, str. 178-187.
 26. Roszkowska H., Goryński P., Wojtyniak B.: “Hospitalizacja z powodu złamań szyjki kości udowej w Polsce w latach 1979-1995 wg płci, wieku i miejsca zamieszkania”, Postępy Osteoartrologii, 1998, nr 10, str. 150-156.
 27. Mazur J., Chańska M.: “Zagrożenie wypadkami w pierwszych latach życia: od epidemiologii do prewencji”, Pediatria Polska, 1998, LXXIII, 2, str. 133-140.
 28. Roszkowska H., Goryński P., Seroka W.: “Hospitalizacja osób starszych w Polsce w latach 1979-1996”, Gerontologia, 2000, 8, I, str. 39-45.
 29. Wojtyniak B., Goryński P., Chańska M., Seroka W.: Zdrowie Publ., 2000, tom CX, nr 12, str.413-417.
 30. Chańska M., Goryński P.: “Porównywanie stanu zdrowia małych populacji (mieszkańców gminy)”, Zdrowie Publ., 2000, 1, str. 9-14.
 31. Chańska M., Roszkowska H., Seroka W.: “Analiza długości hospitalizacji pacjentów leczonych z powodu wybranych chorób, w szpitalach województwa mazowieckiego w latach 1994-1999 (tzn. przed i w pierwszym roku po wprowadzeniu reformy ochrony zdrowia)”, Zdrowie Publ., 2002, przyjęte do druku.
 32. Roszkowska H., Goryński P.: “Hospitalizacja starszych mieszkańców miast i wsi w Polsce w latach 1979-1996”, Gerontologia, 2001, 9, 2, str.21-27.
 33. Roszkowska H., Chańska M., Seroka W.: “Hospitalizacja w woj. mazowieckim w pierwszym roku po wprowadzeniu reformy opieki medycznej”, Przegl. Epidemiol., 2002, 56, str. 151-158.
 34. Wojtyniak B., Duk M., Seroka W., Goryński P., Chojecka E.: “Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób układu krążenia w Polsce” część III,
 35. Chorobowość szpitalna spowodowana chorobami układu krążenia w latach 1976-1988, Warszawa 1991,
 36. Szymborski J., Wojtyniak B., Chańska M.: “Nierówności w zdrowiu dzieci i młodzieży w Polsce”, Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 1996.
 37. Kozak J., Bacon E., Krzyżanowski M., Wojtyniak B.: “Hospital Use in Poland and the United States”, 1988, Vital Health Statistics, Comparative International Vital and Health Statistics Reports, National Center for Health Statistics, Series 5, No. 2.
 38. Chańska M.: “Chorobowość szpitalna”, Sytuacja zdrowotna ludności Polski w 1996 roku, Państwowy Zakład Higieny i Biuro Monitoringu Narodowego Programu Zdrowia, Warszawa, 1998, str. 115-155.