SPIS TREŚCI
Pacjenci pozostający w szpitalu na rok następny

Zasady kodowania martwego noworodka

Wprowadzenie klasyfikacji procedur medycznych ICD-9 zgodnej z NFZ

Sposób transmisji danych

Jednostki zobowiązane do uczestnictwa w Badaniu Chorobowości Szpitalnej

Zakłady nie mające obowiązku przesyłania danych

Szpitalne oddziały ratunkowe

Zmiana w liscie kodów oddziałów

Przyczyny zgonu

Brak danych w dacie urodzenia pacjenta

Kody terytorialne. Hospitalizowani z zagranicy

Obowiązujące kody terytorialne dla miasta Warszawy

Stosowane w systemie sprawdzenia logiczne

Rozpoznania z kategorii S00-T98, V01-Y98 i z gwiazdką

Nowe kody trybu przyjęcia i wypisu
Pacjenci pozostający w szpitalu na rok następny

Przypominamy, że w 2002 roku wprowadzono informację “rok Księgi Głównej”. To umożliwiło zmianę postępowania dotyczącego pacjentów pozostających na rok następny.

Do celów badania chorobowości szpitalnej nie jest potrzebne przepisywanie takich pacjentów do nowej Księgi Głównej. Zachowują oni numer nadany przy przyjęciu na leczenie do szpitala. Prosimy jednak o zwrócenie szczególnej uwagi aby w takich przypadkach prawidłowo wpisywać rok Księgi Głównej; jest to rok którego dotyczy numer pacjenta.

Zasady kodowania martwego noworodka


Informujemy, że:


gdy znana jest przyczyna zgonu należy kodować tą

przyczynę, np. jeżeli jest to ciężka zamartwica urodzeniowa, to kod P21.0;

w przypadku nieznanej przyczyny należy wpisać kod P95 – „śmierć płodu z nieokreślonych przyczyn”;

dotychczas stosowany, a nie znajdujący się w klasyfikacji ICD 10 kod 00.0 zostanie zablokowany od dnia 01.01.2009.


Nie należy stosować:

kodów z grupy Z38, ponieważ dotyczą one wyłącznie żywo urodzonych noworodków;

kodów z grupy Z37, ponieważ są zarezerwowane do kodowania wyniku porodu w dokumentacji matki.


Wprowadzenie klasyfikacji procedur medycznych ICD-9 zgodnej z NFZ


Informujemy, że:


W Badaniu należy wykorzystywać klasyfikację procedur medycznych ICD-9

obowiązującą w NFZ. Zmienna katalog> w pliku xml'owym

dla tej klasyfikacji powinna przyjmować wartość 05

Jednoczesnie przypominamy, że dotychczas stosowana w Badaniu starsza

wersja klasyfikacji z roku 1996 katalog=09, jest nadal dopuszczana w

plikach xml'owych


Sposób transmisji danych

Wariant I:

Narzucenie obowiązku przekazywania (lub transmisji danych) ze wszystkich szpitali z terenu województwa do Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego i dopiero z tego poziomu transmitowanie danych do PZH.

Wariant II

Wyrażenie zgody na bezpośrednią transmisję danych do bazy PZH z tych szpitali, które mają takie możliwości.

Jednocześnie informujemy, że bez względu na to czy transmisja danych będzie się odbywała się za pośrednictwem Wojewódzkiego Centrum czy bezpośrednio ze szpitala Wojewódzkie Centrum będzie miało taki sam dostęp do pełnych informacji o przesyłanych plikach ze szpitali z województwa oraz taką samą możliwość ich pobierania celem wykorzystania w analizach własnych.

Trzy Wojewódzkie Centra Zdrowia Publicznego przyjęły wariant II i wyraziły zgodę na bezpośrednią transmisję danych do bazy PZH z tych szpitali, które mają takie możliwości.

 

Jednostki zobowiązane do uczestnictwa w Badaniu Chorobowości Szpitalnej

Szpitale wielospecjalistyczne /HP.1.1/

Szpitale jednospecjalistyczne /inne niż psychiatryczne i odwykowe/ /HP.1.3/

Szpitale uzdrowiskowe /HP.1.7/

Zakłady nie mające obowiązku przesyłania danych

5160 Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy

5162 Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny

5170 Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy

5172 Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny

5180 Hospicjum stacjonarne

5182 Oddział medycyny paliatywnej

5260 Zakład/Oddział dzienny pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny

5272 Zakład/Oddział dzienny opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny

5360 Zespół opieki domowej przy zakładzie/oddziale pielęgnacyjno-opiekuńczym lub

opiekuńczo-leczniczym psychiatrycznymJednostki leczenia sanatoryjnego i uzdrowiskowego

6100 Szpital uzdrowiskowy

6101 Szpital uzdrowiskowy dla dzieci

6500 Sanatorium uzdrowiskowe

6501 Sanatorium uzdrowiskowe dla dzieciPonadto

HC.1.3 Leczenie ambulatoryjne

HC.2. Usługi rehabilitacyjne

HC.3. Długoterminowa opieka pielęgnacyjna

Są to jednostki charakteryzujące się specyficznym rodzajem i czasem trwania procesu leczenia.

 

Szpitalne oddziały ratunkowe

Informujemy, że szpitalne oddziały ratunkowe mają obowiązek przesyłania danych,

w przypadku gdy pobyt pacjenta wynosił ponad 24 godziny. Taki pobyt traktowany jest jako "leczenie stacjonarne".

Pobyt pacjenta poniżej 24 godzin, powinien być wykazany jako "leczenie w trybie dziennym" i nie powinien

być uwzględniany w przesyle danych do Badania Chorobowości Szpitalnej.

Przypominamy, ze oddziały te uzyskały kod 4902 a zostały wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz.U. z dnia 28.05.2012 poz.594 z 17.05.2012 r.) .

Zmiana w liście kodów oddziałów

Informujemy, że ukazało się Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz.U. poz.594 z 17.05.2012 r.) .

Rozporządzenie to wprowadziło nowe specjalności wraz z kodami

4902 – Szpitalny oddział ratunkowy /dawniej 3300/

4262 – Dział anestezjologii i intensywnej terapii

4405 – Oddział patologii noworodka

W razie niemożności zastosowania nowych kodów proponujemy w okresie przejściowym stosować kod 9000.Przyczyny zgonu

Przypominamy podstawowe założenia.

Wg "Instrukcji ...w sprawie wypełniania kart statystycznych szpitalnych...." w punkcie “W wypadku zgonu podać przyczyny zgonu wg karty zgonu" - należy wpisać zgodnie z kartą zgonu przyczyny: bezpośrednią, wtórną; i wyjściową i podać symbol (kod) jednostki chorobowej wg ICD-10.

Zaczynamy od określenia bezpośredniej przyczyny zgonu, a następnie wyjściowej i wtórnej. Taka kolejność pozwala na przeprowadzenie logicznego wywodu prowadzącego od zjawisk najbliższych śmierci do przyczyn, które leżały u jej podstaw. Zatem każda kategoria przyczyny zgonu jest inna i należy ją kodować; innym kodem.

Z drugiej strony nie można wprowadzić bezwzględnego obowiązku wypełniania wszystkich przyczyn jeżeli lekarz stwierdzi, że takowe nie wystąpiły (np. zgon z powodu ostrej choroby) lub nie jest w stanie ich określić

A więc mogą zdarzać się sporadyczne przypadki, że wpisana jest tylko przyczyna bezpośrednia i nasza baza to przyjmie. Zwracamy jednak uwagę, że w takiej sytuacji w analizie zgonów przyczyna bezpośrednia umownie będzie spełniała rolę przyczyny wyjściowej.

Pełniejszy opis tych zagadnień znajduje się w publikacjach:Brak danych w dacie urodzenia pacjenta

W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie daty urodzenia osoby hospitalizowanej,

wtedy wprowadzamy date 1111-11-11Kody terytorialne. Hospitalizowani z zagranicyKody z poniższej tabeli są dopuszczane w bazie.

Zaleca się jednak korzystanie

z następującej listy kodów

0000000 Panstwo nieznane
0005010 Albania
0005020 Andora
0005340 Armenia
0005030 Austria
0005350 Azerbejdzan
0005040 Belgia
0005360 Bialorus
0005600 Bosnia i Hercegowina
0005060 Bulgaria
0005610 Chorwacja
0005500 Czechy
0005080 Dania
0005370 Estonia
0005090 Finlandia
0005100 Francja
0005110 Grecja
0005380 Gruzja
0005120 Hiszpania
0005130 Holandia
0005140 Irlandia
0005150 Islandia
0005390 Kazachstan
0005400 Kirgizja
0005170 Lichtenstein
0005410 Litwa
0005180 Luksemburg
0005420 Lotwa
0005620 Macedonia
0005190 Malta
0005430 Moldawia
0005200 Monaco
0005220 Niemcy
0005230 Norwegia
0005240 Portugalia
0005440 Rosja
0005250 Rumunia
0005260 San Marino
0005630 Serbia i Czarnogora
0005510 Slowacja
0005640 Slowenia
0005270 Szwajcaria
0005280 Szwecja
0005450 Tadzykistan
0005460 Turkmenia
0005470 Ukraina
0005480 Uzbekistan
0005290 Watykan
0005300 Wegry
0005310 Wielka Brytania
0005320 Wlochy


Obowiązujące kody terytorialne dla miasta WarszawyPonieważ zauważyliśmy dosyć częste stosowanie kodu terytorialnego 1465011, zablokujemy

możliwość wczytania do bazy danych gdzie on występuje, pod sam koniec roku 2010.

Kod ten generalnie mówi,

że mamy do czynienia z powiatem warszawskim, lecz nie odnosi się do faktu, że Warszawa

jest podzielona na gminy. Używanie tego kodu uniemożliwia analizę terytorialną na

poziomie gminy.

Bardzo prosimy też o nieużywanie starych kodów dla powiatu warszawskiego a zaczynających

się sekwencją 1431 . Możliwość wczytywania do bazy danych z tymi kodami,

już została zablokowana i wszystkie te kody będą traktowane jako błędne .Stosowane w systemie sprawdzenia logiczne

Sprawdzenia zgodności logicznych w Badaniu Chorobowości Szpitalnej

 

 

 

Sprawdzenia zgodności logicznych w Badaniu Chorobowości Szpitalnej

W zakresie kodów ICD-10 w wersji "3-znakowej"

 

1. Nie mogą występować obecnie:

A00 - Cholera

A20 - Dżuma

A30 - Trąd; B92 - następstwa trądu

B03 - Ospa prawdziwa

 

2. U mężczyzn nie mogą występować:

A34

C51-C58

D06 D25-D28 D39

E28

F53

N70-N98

O00-O99

Q50-Q52

R87

Y76

Z32-Z37 Z39

 

3. U kobiet nie mogą występować:

C60-C63

D29 D40

E29

N40-N51

Q53-Q55

R86

 

4. Poniżej 1 miesiąca u obu płci nie mogą występować:

G35

I60

k02-k04

 

5. Poniżej 1 roku u obu płci nie mogą występować:

A06 A07

B90 B91

F20-F23 F25 F30-F34 F38-F39 F60-F63 F66 F68-F69 F81

L84

M05-M06 M08 M12 M15-M16 M18-M19 M45-M48 M50-M51

 

 

6. Poniżej 1 roku u kobiet nie mogą występować:

N70-N77 N81

 

7. Poniżej 5 lat u obu płci nie mogą występować:

F60-F69

X60-X84

 

8. Poniżej 10 lat u obu płci nie mogą występować:

A52

I83 I84

K70

Z56-Z57 Z70

 

9. Poniżej 10 lat u kobiet nie mogą występować:   

N91-N94

O00- O99

Z30-Z37 Z39

 

10. Poniżej 15 lat u obu płci nie mogą występować:

A55

F00-F02

G30

I20-I23 I25 I70

J60-J64 J80

Y35-Y36 Y96

11. Poniżej 15 lat u kobiet nie mogą występować:

N96-N98

 

12. Poniżej 35 lat u kobiet nie mogą występować:

N95

 

 

13. Poniżej 20 lat u mężczyzn nie mogą występować:

N40 N46

 

14. Poniżej 40 lat u obu płci nie mogą występować:

H25

R54

15. Powyżej 1 miesiąca u obu płci nie mogą występować (sporadycznie < 1 roku):

P00-P96

 

16. Powyżej 1 roku u obu płci nie mogą występować:

Q00,Z38

 

17. Powyżej 15 lat u obu płci nie mogą występować:

G80

R95

 

18. Powyżej 54 lat u kobiet nie mogą występować:

O00- O99

Z37,Z39

 

Powyższe warunki muszą być sprawdzane w polach dotyczących: Choroby zasadniczej, chorób współwystępujących, przyczyn zgonu (bezpośredniej, wtórnej wyjściowej).

 

19. Wymienione poniżej numery oznaczone są gwiazdką i mogą występować tylko w miejscu przeznaczonym dla kodów dodatkowych (w formularzu MZ/Szp11 pozycja oznaczona ”**” )

D63* D77*

E35* E90*

F00* F02*

G01* G02* G05* G07* G13* G22* G26* G32* G46* G53* G55* G59* G63* G73* G94*G99*

H03* H06* H13* H19* H22* H28* H32* H36 H42* H45* H48* H58* H62* H67* H75* H82* H94*

I32* I39* I41* I43* I52* I68* I79* I98*

J17* J91* J99*

K23* K67* K77* K87* K93*

L14* L45* L62* L86* L99*

M01* M03* M07* M09* M14* M36* M49* M63* M68* M73* M82* M90*

N08* N16* N22* N29* N33* N37* N51* N74* N77*

P75*

 

 

20.      data przyjęcia do szpitala późniejsza niż data wypisu ze szpitala

21.      data urodzenia pacjenta późniejsza niż data przyjęcia do szpitala

22.      data urodzenia pacjenta późniejsza niż data wypisu ze szpitala

23.      data przyjęcia na oddział późniejsza niż data wypisu z oddziału

24.      data przyjęcia na oddział późniejsza niż data wypisu ze szpitala

25.      data wypisu z oddziału późniejsza niż data wypisu ze szpitala

26.      data przyjęcia na oddział wcześniejsza niż data przyjęcia do szpitala

27.      Tryb wypisu = 9 /zgon/ przy jednoczesnym braku danych w polach zgon wyjściowy,

      zgon bezpośredni i zgon wtórny

28.      Występowanie kodu zgonu bezpośredniego lub wtórnego lub wyjściowego przy 

      kodzie trybu wypisu innym niż 9

29.  Rok przyjęcia do szpitala mniejszy niż wartość formuły /Rok Sprawozdawczy - 2/ czyli np. jeżeli Rok Sprawozdawczy = 2005, wówczas wartość

      Rok Przyjęcia do szpitala = 2002 lub mniejsza winna być traktowana jako błąd

30.  Wartość Rok przyjęcia do szpitala nie może być wyższa niż wartość Roku sprawozdawczego np. jeżeli dane dotyczą  roku 2005 , wówczas

      Rok przyjęcia  do szpitala =2006 jest błędem.

31.  Rok wypisu ze szpitala różny od Roku sprawozdawczego.

32. Wartość różnicy Roku Sprawozdawczego i  Roku urodzenia pacjenta

       przekraczająca 110

33. Osoba będąca noworodkiem tzn mająca w polu numer noworodka wartość różną od zera

        MUSI miec datę urodzenia równą dacie przyjęcia


  34. Sprawdzenia pomiędzy kodem choroby współwystępującej a jej typem

        Typ=0 obowiązuje dla całej X rewizji klasyfikacji z wyłączeniem V01-Y98 oraz rozpoznań z gwiazdką

        Typ=1 obowiązuje wyłączenie dla kategorii V01-Y98

        Typ=2 obowiązuje wyłączenie dla rozpoznań z gwiazdką /patrz powyżej w punkcie 19 /Sprawdzenia logiczne dla procedurSytuacje błędne dotyczące tylko mężczyzn

1. Jeżeli dwa pierwsze znaki kodu procedury zawierają się w przedziale 65-75

2. Jeżeli wartość pierwszych czterech znaków kodu procedury znajduje się w

      przedziale 60.3-60.6 i pacjent jest w wieku poniżej 20 lat

3. Jeżeli wartość pierwszych czterech znaków kodu procedury wynosi 60.2 i pacjent

      jest w wieku poniżej 20 lat

Sytuacje błędne dotyczące tylko kobiet

1. Jeżeli dwa pierwsze znaki kodu procedury zawierają się w przedziale 60-64

2. Jeżeli wartość pierwszych czterech znaków procedury wynosi 68.3 a wiek pacjentki

    jest poniżej 20 lat

3.Jeżeli wartość pierwszych czterech znaków procedury wynosi 68.9 a wiek pacjentki

    jest poniżej 20 lat

4. Jeżeli wartość pierwszych czterech znaków procedury znajduje się w przedziale 74.0-74.2

    a wiek pacjentki jest poniżej 15 lat

5. Jeżeli wartość pierwszych czterech znaków procedury wynosi 74.4 a wiek pacjentki

    jest poniżej 15 lat

6. Jeżeli wartość pierwszych pięciu znaków procedury wynosi 74.99 a wiek pacjentki

    jest poniżej 15 lat

Sytuacje błędne dotyczące obydwu płci

1. Jeżeli wartość pierwszych pięciu znaków procedury wynosi 38.12 a wiek pacjenta/tki/

    jest poniżej 20 lat

2. Jeżeli wartość pierwszych pięciu znaków procedury wynosi 38.34 a wiek pacjenta/tki/

    jest poniżej 20 lat

3. Jeżeli wartość pierwszych pięciu znaków procedury wynosi 81.54 a wiek pacjenta/tki/

    jest poniżej 20 lat

4. Jeżeli wartość pierwszych czterech znaków procedury wynosi 85.4 a wiek pacjenta/tki/

    jest poniżej 20 lat

5. Jeżeli wartość pierwszych pięciu znaków procedury zawiera się w przedziale 85.33-85.36

    a wiek pacjenta/tki/ jest poniżej 20 lat

 Sprawdzenia logiczne dla pól związanych z noworodkiem1. gdy pole nr-dziecka="0" to pola "Karmienie-piersią" oraz "Przedwcześnie-urodzony"

MUSZĄ przyjąć wartość "0"

2. gdy pole nr-dziecka jest różne od "0",

pole "Karmienie-piersią" może przyjąć wartości 1,2 lub 3 a pole

"Przedwcześnie-urodzony" wartości 1 lub 2


Gdy mamy do czynienia z sytuacją, gdy nie mozna określić

sposobu karmienia noworodka, w oba pola tzn karmienie oraz wcześniactwo

wstawiamy wartość "9".

Gdy jedno z tych pól przyjmuje wartość "9"

drugie też MUSI taką wartość posiadać. Oczywiście taka osoba musi posiadać

wartość pola numer noworodka różną od "0".Rozpoznania z kategorii S00-T98, V01-Y98 i z gwiazdką

Ponieważ zauważylismy, że istnieje tendencja do wprowadzania
rozpoznań z kategorii V01-Y98 jako rozpoznania zasadniczego na danym oddziale,
chcielibysmy przypomnieć co następuje.
Jako rozpoznanie zasadnicze na danym oddziale winno być kodowane rozpoznanie
z kategorii S00-T98 /Urazy i zatrucia/.
Natomiast ewentualnie towarzyszące mu rozpoznanie z
kategorii V01-Y98 /Przyczyny zewnętrzne/,
winno być kodowane jako choroba współwystępująca o typie równym 1.
Na przykład dany pacjent został hospitalizowany z powodu złamania kości udowej
/rozpoznanie S72/.
Przyczyną tego złamania było to, że brał udział jako kierowca w kolizji
z innym samochodem, czyli V43. Wówczas jako rozpoznanie zasadnicze
wprowadzamy S72, natomiast V43 jako chorobę współwystępującą
o typie równym 1.
Przypominamy też, że jako choroby współwystępujące o typie równym 2
powinniśmy kodować rozpoznania z gwiazdką (*) np K67.
One również nie powinny występować jako rozpoznanie zasadnicze
na danym oddziale.
W programie walidującym dane na wejściu do bazy, powyższe warunki są sprawdzane.

Nowe kody trybu przyjęcia oraz wypisu

Bardzo prosimy o przechodzenie na nowo obowiązujące kody trybu przyjęcia oraz trybu wypisu,

zgodne z Dz. U. nr 159 z dnia 31 sierpnia 2010 r. poz. 1073

Oto dokument analizujący nowy sposób kodowania z obowiazującym dotąd w Badaniu